Κανονιστική Συμμόρφωση

h2

Θέλετε να
συνεργαστουμε;

Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε 1-2 εργάσιμες ημέρες ή απλά καλέστε μας τώρα.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η προσαρμογή και η συνεχής λειτουργία με βάση τους νόμους που θέτει το Κράτος αλλά και τους κανόνες που θέτει η Διοίκηση της εταιρείας, αποτελεί τον ορισμό της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί φιλοσοφία και δέσμευση της Διοίκησης και διοχετεύεται σε όλους τους εργαζόμενους ως πρότυπο εταιρικής κουλτούρας και μέτρο ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η Εταιρεία, για την εύρυθμη λειτουργία της, έχει καθορίσει βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται από το σύνολο του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών.

Πρωταρχικό στόχο του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας αποτελεί η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και επιπέδων εργαζομένων αυτής.

Η φιλοσοφία της Εταιρείας επικεντρώνεται στην ταχεία ανταπόκριση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της και στο ευέλικτο σύστημα διοίκησης.

Η ανάγκη καταγραφής κανόνων δεοντολογίας προέκυψε κατά κύριο λόγο από:

• τη φύση των εργασιών,

• τα τεχνικά συστήματα που χρησιμοποιεί,

• τον ολοένα και αυξανόμενο όγκο των επενδύσεων που πραγματοποιεί,

• των υποχρεώσεων αυτής έναντι των εποπτικών οργάνων και

• την ύπαρξη σημαντικών πληροφοριών που χειρίζονται τα επιμέρους Τμήματα.

Η βασισμένη στην εμπιστοσύνη συνεργασία θεωρείται ουσιώδης για την αποδοτική λειτουργία της εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι αρχές που περιγράφονται στον κώδικα δεοντολογίας,δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την Εργατική Νομοθεσία, τη Νομολογία, τις Συμβάσεις ή τους Κανονισμούς Εργασίας, αλλά περιγράφουν τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τους εργαζόμενους της.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας πρέπει να τηρούν εμπιστευτική κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τις εταιρικές τους δραστηριότητες / λειτουργίες. Tα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη των εκάστοτε επιτροπών και τα ανώτερα στελέχη υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υπογράφουν βεβαίωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε προσωπική και επιχειρηματική σχέση έχουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους με οποιουσδήποτε τρίτους συνεργάζεται η Εταιρεία (πελάτες, προμηθευτές, συμβούλους κ.λπ.). Επίσης, τα προαναφερθέντα στελέχη είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν στην εταιρεία, οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προκύψει μετά την υπογραφή αυτής της βεβαίωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο