Εταιρική διακυβέρνηση

h2

Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4706/2020).

Η Εταιρεία, έχοντας θέσει ως απώτερο στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της, οργανώνεται αυστηρά βάσει κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο