Επιτροπή Ελέγχου

h2

Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 .Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου, είναι η εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/08/2021 ήτοι :

1. Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.

2. Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, τραπεζικός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

3. Ιωάννης Κιζλαρίδης του Χρήστου, μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο