Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

h2

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 30/08/2020 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο