Πρακτικά και αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

h2

Αποφάσεις της από 17/06/2013 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά της από 17/06/2013 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2012, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2012 (περίοδος 1/1-31/12/2012). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2012.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2013 του κου. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12921) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13191) ως αναπληρωματικού, που αμφότεροι είναι μέλη της ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της χρήσης 2013 καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου , σύμφωνα με την προσφορά τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 17.000,00 (δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ) για όλες τις εταιρίες του ομίλου.

Θέμα τέταρτο: Eγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2013 μέχρι του καθαρού ποσού των €25.000,00 πλέον τους αναλογούντες φόρους που ενσωματώνονται στη συνολική αμοιβή, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ..

Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας η οποία μεταφέρεται από τον Λυγιά Ναυπάκτου που ήταν μέχρι σήμερα, στη διεύθυνση Κ. Πεύκη Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44 όπου λειτουργούσε το υποκατάστημα.

Θέμα έκτο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας, (του λεκτικού μέρους μόνο) για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων: 2 (Έδρα), 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης), 19 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων), 27 (Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 (Τακτικός Έλεγχος), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 35 (Εκκαθάριση).

Λυγιά Ναυπάκτου 17/6/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο