ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-6-2011 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

h2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17-6-2011
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 17η Ιουνίου 2011 και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Λυγιά Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 6 μέτοχοι (αυτοπροσώπως και δι΄αντιπροσώπου ) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 72,44 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: 8.338.422 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων.
Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :

Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2010, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2010 (περίοδος 1/1-31/12/2010). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα δεύτερο: Eγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2010.

Θέμα τρίτο: Eγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2011 του κου. Γεωργίου Κουτρουμάνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13611) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Αναγνώστου Ευθύμιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12781) ως αναπληρωματικού που αμφότεροι είναι μέλη της BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ), σύμφωνα με την προσφορά τους.

Θέμα τέταρτο: Eγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2010 στο συνολικό ποσό των € 49.000 πλέον των αναλογούντων φόρων, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ. Δεν αποφασίστηκε προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2011.

Θέμα πέμπτο: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για διάφορα τρέχοντα θέματα.

Λυγιά Ναυπάκτου 17/6/2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο