Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στην έδρα της εταιρίας στην Ναύπακτο στον Λυγιά Ναυπάκτου (στα γραφεία της εταιρίας στο ισόγειο) , για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης για την απορρόφηση της εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.

2.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω απορροφήσεως και κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού

3.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 22η Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στο δικηγορικό γραφείο του κυρίου Θεοφάνη Κούσουλα, που βρίσκεται στην Αθήνα (Λυκαβητού 5) , μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε που θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166//93 καθώς και το υποβληθέν σχέδιο συγχώνευσης (Θέμα 1ο).
2. Αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού € 1.686.727,55 που προέκυψε από αποθεματικό (€1.509.200) λόγω της ανωτέρω απορρόφησης και αποθεματικό (€ 77.527,55) λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Για λόγους στρογγυλοποίησης η ονομαστική αξία της μετοχής ορίσθηκε σε 0,90 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Έτσι από το ανωτέρω προς κεφαλαιοποίηση συνολικό ποσό των € 1.686.727,55, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίσθηκε το ποσό των € 1.611.414,28 και το υπολειπόμενο ποσό των € 75.313,27 άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου(Θέμα 2ο).
3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω απόφαση για κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 10.359.091,80 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 λεπτά του ευρώ εκάστη (Θέμα 3ο).
4. Αποφασίστηκε η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με ένα ακόμη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κύριο Αντώνιο Καραβία (Θέμα 4ο).
5. Aποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ . Αντώνιος Καραβίας , Χρήστος Αγορίτσας και Βασίλειος Ηλιόπουλος (Θέμα 5ο).

Για την Εταιρεία

Πολύχρονος Δημήτριος Διευθύνων Σύμβουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα του δικηγορικού γραφείου του κυρίου Θεαφάνη Κούσουλα το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα (διεύθυνση: Λυκαβητού 5 - 2ος όροφος , Κολωνάκι ) , για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:
1.Λήψη απόφασης για την απορρόφηση της εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω απορροφήσεως και κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

4. Eκλογή ενός Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Σύσταση Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Πεύκη Αττικής, 26/11/2009 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 26η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2008, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι η εταιρία δεν πραγματοποίησε κέρδη και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος καταβολής μερισμάτων (Θέμα 1ο).

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008 (Θέμα 2ο).

3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2009 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).

4. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 65.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009(Θέμα 4ο).

5. Aποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, στους τομείς της εμπορίας βάμβακος και της επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων έτσι ώστε ο σκοπός της μητρικής εταιρίας να καλύπτει τον σύνολο των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της. (Θέματα 5ο και 6ο).

6. Eγκρίθηκε η αγορά μετοχών μειοψηφικού πακέτου θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε, προκειμένου η εταιρία να αποκτήσει το 100% των μετοχών και να προβεί μελλοντικά σε απορρόφησή της. (Θέμα 7ο).

7. Εκλέχθηκε νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος. Καραβίας Αντώνιος του Σπυρίδωνος, τέως Διευθυντής του Alpha Private Banking και Vice President της Merill Lynch. Ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής τον κο Αντώνιο Καραβία και μέλη τους : Αγορίτσα Χρήστο και Ηλιόπουλο Βασίλειο. Όλοι τους φέρουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους (Θέμα 8ο).

Για την Εταιρεία


Πολύχρονος Δημήτριος
Διευθύνων Σύμβουλος

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης- Oρθή Επανάληψη

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 26η Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2008, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι η εταιρία δεν πραγματοποίησε κέρδη και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος καταβολής μερισμάτων (Θέμα 1ο).

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008 (Θέμα 2ο).

3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2009 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).

4. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 65.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009(Θέμα 4ο).

5. Aποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, στους τομείς της εμπορίας βάμβακος και της επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων έτσι ώστε ο σκοπός της μητρικής εταιρίας να καλύπτει τον σύνολο των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της. (Θέματα 5ο και 6ο).

6. Eγκρίθηκε η αγορά μετοχών μειοψηφικού πακέτου θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε, προκειμένου η εταιρία να αποκτήσει το 100% των μετοχών και να προβεί μελλοντικά σε απορρόφησή της. (Θέμα 7ο).

7. Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Ελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγεί με τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων (Θέμα 8ο).

Για την Εταιρεία

Πολύχρονος Δημήτριος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «ΝΑΥΣ» το οποίο βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Αθανασιάδη Νόβα 33, Παραλία Ψανής) , για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 19ης χρήσης (1/1/2008-31/12/2008) της εταιρίας και της 10ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
5. Επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς
6. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας
7. Απόφαση για αγορά μετοχών μειοψηφικού πακέτου θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε
8. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Πεύκη Αττικής, 01/06/2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «ΝΑΥΣ» το οποίο βρίσκεται στην έδρα της εταιρείας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Αθανασιάδη Νόβα 33, Παραλία Ψανής) , για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 19ης χρήσης (1/1/2008-31/12/2008) της εταιρίας και της 10ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
5. Επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς
6. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας
7. Απόφαση για αγορά μετοχών μειοψηφικού πακέτου θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε
8. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.Πεύκη Αττικής, 01/06/2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 21η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 69,55% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.004.858 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
 
  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2007, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι η εταιρία δεν πραγματοποίησε κέρδη και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος καταβολής μερισμάτων (Θέμα 1ο).
  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007 (Θέμα 2ο).
  3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2008 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).
  4. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 50.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2008 έως 31/12/2008(Θέμα 4ο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Λυγιά Ναυπάκτου ( στα γραφεία της Διοίκησης στο ισόγειο), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 18ης χρήσης (1/1/2007-31/12/2007) της εταιρίας και της 9ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2007
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
5. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα


Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Πεύκη Αττικής, 23 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 29η Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 66,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (7.708.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
  • Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2006, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι τα κέρδη της χρήσεως συμψηφίζουν μέρος ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και φόρου εισοδήματος της χρήσεως και δεν υπολείπεται ποσό προς διανομή για την δημιουργία αποθεματικών και την καταβολή μερισμάτων (Θέμα 1ο).
  • Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006(Θέμα 2ο).
  • Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2007 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).
  • Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 50.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2007 έως 31/12/2007 (Θέμα 4ο).

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 22η Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στην οποία παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 66,98 % του μετοχικού κεφαλαίου (7.708.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2005, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Για τη χρήσης 2005 η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους. (Θέμα 1ο). 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005(Θέμα 2ο). 3. Εκλέχθηκαν ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος. Κουτρουμάνης Γεώργιος (Α.Μ. ΣΟΕ 13611), και ως αναπληρωματικός ο κος Λυμπέρης Ανάγνος ( Α.Μ. ΣΟΕ 11241) από την εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2006 της εταιρίας και του Ομίλου και καθορίσθηκε η αμοιβή τους € 15.210 (Θέμα 3ο). 4. Εγκρίθηκε η διάθεση των 39.710 ιδίων μετοχών της και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει τη διανομή τους σε στελέχη της επιχείρησης κατά την κρίση του (Θέμα 4ο). 5. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 50.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα προβλεπόμενα κέρδη της χρήσης από 01/01/2006 έως 31/12/2006 (Θέμα 5ο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 16ης χρήσης (1/1/2005-31/12/2005) της εταιρίας και της 7ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους 4. Απόφαση για διάθεση 39.710 ιδίων μετοχών που έχει αγοράσει η εταιρεία με βάση την από 5.1.2004 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. 6. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 23 Μαΐου 2006 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 23η Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 67,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (7.773.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2004, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Θέματα 1ο και 2ο). 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2004 (Θέμα 3ο). 3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2005 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 4ο). 4. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της χρήσης 2004 σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και η καταβολή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 23η Ιουνίου 2005. Από την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 11η Ιουλίου 2005 (Θέμα 5ο). 5. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2004 (Θέμα 6ο). 6. Επικυρώθηκε η από 1/03/2005 εκλογή ως συμβούλου του κ. Δημήτρη Λεβαντή, εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Χρήστου Πανταζή.(Θέμα 7ο) 7. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως κάτωθι : Α) Πολύχρονος Βασίλειος του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Β) Θεοφάνης Κούσουλας του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Γ) Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Δ) Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Εκτελεστικό μέλος Ε) Χρήστος Αγορίτσας του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος ΣΤ) Βασίλειος Ηλιόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2010. (Θέμα 8ο) 8. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 805.707,14, με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσού € 803.437,74, και τη χρησιμοποίηση ποσού € 2.269,40 από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο», προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί η τιμή της μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 8.747.677,52 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,76 ευρώ η καθεμία από 0,69 ευρώ που ήταν πριν την αύξηση. (Θέμα 9ο) 9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και η ενσωμάτωση της τροποποίησης σε ενιαίο κείμενο (Θέμα 10ο) . 10. Αποφασίσθηκε η πώληση των 18.720 ιδίων μετοχών που η εταιρεία έχει αγοράσει με βάση την από 14.11.2002 Απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την πώληση.(Θέμα 11ο) 11. Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους η εταιρία απέκτησε 39.710 ίδιες μετοχές, κατά το διάστημα από 20.1.2004 έως 5.01.2005, με μέση τιμή κτήσης € 1,5708 (ποσοστό 0,31% του μετοχικού κεφαλαίου), σε εφαρμογή της από 5.01.2004 αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της.(Θέμα 12ο)