ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι ιδρύει υποκατάστημα στους Σοφάδες Καρδίτσας, σε μισθωμένο χώρο της θυγατρικής της εταιρίας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.» (2ο χλμ. Εθν. Οδού Σοφάδων – Αθήνας) για τη δραστηριοποίηση της στην απευθείας αγορά σύσπορου βαμβακιού, το οποίο κατόπιν υπογραφή σχετικής σύμβασης που θα ισχύει μέχρι 31/08/2006 θα εκκοκκίζει στις εγκαταστάσεις της πιο πάνω θυγατρικής. Με τη δραστηριότητα αυτή, η εταιρεία σκοπεύει να καλύψει μέρος των αναγκών της παραγωγής τής σε πρώτη ύλη (βαμβάκι) και εφόσον διαγνωσθούν ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, να διευρύνει τον τζίρο της και με πωλήσεις εκκοκκισμένου βαμβακιού σε τρίτους.

Με βάση το Νέο Κανονισμό του Χ.Α. η εταιρία ανακοινώνει ότι έγινε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1999 – 2004 ο οποίος ολοκληρώθηκε τον μήνα Οκτώβριο 2005. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φορολογικές διαφορές ποσού € 301.745,78 οι οποίες θα καταβληθούν σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2005. Τα ποσά των φορολογικών διαφορών αναλύονται ως εξής : Φ.Μ.Α.Π. : € 31.736,78 Φόρος υπεραξίας ακινήτων : € 9.580,00 Πρόστιμο Κ.Β.Σ. : € 59,00 Φόρος εισοδήματος : € 260.370,00 Σύνολο: € 301.745,78

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των 18.720 ιδίων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 10 Νοεμβρίου 2005 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η μέση τιμή πώλησης των παραπάνω μετοχών ανήλθε σε 0,74 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η κατώτερη τιμή πώλησης που είχε ορισθεί ήταν 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρία κατέχει πλέον 39.710 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,345% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 10/11/2005 απόφασή του και σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920, θα προβεί στην πώληση των 18.720 ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν σε εφαρμογή της από 14.11.2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η πώληση του συνόλου των 18.720 ως άνω ιδίων μετοχών θα διενεργηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από 14.11.2005 έως και 31.12.2005. Ως κατώτατη τιμή πώλησης ορίστηκε το ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 10/11/2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 30/06/2005 Η εταιρία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της 30 Ιουνίου 2005 επαναδημοσίευονται ορθώς σήμερα (18/10/2005) στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ. Οι λόγοι της επαναδημοσίευσης αφορούν σε αναστροφή των προσήμων στα κονδύλια του πίνακα ταμιακών ροών, για την καλύτερη κατανόηση τους από το επενδυτικό κοινό και για την ομοιόμορφη απεικόνιση τους με τους λοιπούς πίνακες. Έγινε επίσης διόρθωση στο κονδύλι : «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» του πίνακα ταμιακών ροών εταιρίας και ομίλου τα οποία διαμορφώνονται ως εξής : «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» ΟΜΙΛΟΣ: 1.1.– 30.6.2005 : 639.491,07 από –1.825.101,77 1.1.– 30.6.2004 : -262.388,11 από –2.427.357,59 και «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» ΕΤΑΙΡΙΑ: 1.1. – 30.6.2005 : 573.677,28 από 603.861,96 1.1.– 30.6.2005 : -134.069,14 από 1.161.764,78 Η παραπάνω αλλαγή σε συνδυασμό με τις αναστροφές των προσήμων έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή των κονδυλίων του «Συνόλου εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες» ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ : 1.1.- 30 6.2005 : 1.847.695,42 από –3.033.306,12 1.1.– 30.6.2004 : 1.953.932,58 από – 4.643.678,28 ΕΤΑΙΡΙΑ : 1.1. – 30.6.2005 : 628.571,97 από 548.967,27 1.1.– 30.6.2004 : 763.527,02 από 264.168,62 Οι διορθώσεις δεν μεταβάλλουν το σύνολο της «καθαρής αύξησης/(μείωσης) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου» και δεν είχαν καμία επίδραση στα τελικά αποτελέσματα. Επίσης, στις αναλυτικές σημειώσεις των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και του ομίλου που έχουν δημοσιευτεί στο site της εταιρίας έγινε απάλειψη αρνητικών προσήμων στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Παθητικό) και αναστροφή προσήμων στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, για την ομοιόμορφη απεικόνιση τους με τα δημοσιευμένα συνοπτικά στοιχεία. Σας γνωρίζουμε ότι τα αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρίας και του ομίλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση: www.nafpaktos-yarns.gr.

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων-Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 3/348/19-7-2005 του Δ.Σ. της Ε.Κ., η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα του τύπου της 30/9/2005 που την κατατάσσουν σε λίστα επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν την περίοδο 1994-1999 αλλά έκλεισαν. Η Εταιρία μας όχι μόνο δεν έκλεισε αλλά από το 1999 και μετά αναπτύχθηκε. Η Εταιρία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της για την ηθική ζημιά που προκλήθηκε από το ψευδέστατο και κατάπτυστο δημοσίευμα.

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων-Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 3/348/19-7-2005 του Δ.Σ. της Ε.Κ., η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. διαψεύει κατηγορηματικά το δημοσίευμα της εφημερίδας ¨Αξία¨ στις 24/9/2005 που αναφέρεται σε δήθεν φήμες για πώληση της εταιρίας σε Κύπριο επιχειρηματία και γνωστοποιεί ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιου είδους διαπραγμάτευση.

Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.06.2005 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 805.707,14 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) ποσού 803.437,74 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων βάσει των νόμων 2065/1992 και 3229/2004, β) ποσού 2.269,40 Ευρώ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,69 Ευρώ σε 0,76 Ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 8.747.677,52 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.510.102 (κοινές/ανώνυμες) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,76 Ευρώ. To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-8479/30.06.2005 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 14/07/2005 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 20/07/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,76 Ευρώ ανά μετοχή. ΑΘΗΝΑ, 15/07/2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατ΄ εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.06.2005 ανακοινώνει ότι : 1. Το μέρισμα της χρήσης 2004 ανέρχεται σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή. 2. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23/06/2005. 3. Από 24 Ιουνίου 2005 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος χρήσης 2004. 4. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από 11 Ιουλίου 2005 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από την περίοδο 8/8 – 28/8, από τα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) και του υποκαταστήματος της εταιρείας (Αγ. Γεωργίου 40, 2ος όροφος, Πεύκη Αττ., τηλ. 210-6140430). 5. Για την είσπραξη του μερίσματος οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται μαζί με τη «Βεβαίωση Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών» που θα παραλαμβάνουν από τους χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες ή Τράπεζες) ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να φέρουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα και να δηλώνουν τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και την αρμόδια ΔΟΥ. 6. Η πληρωμή μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο θα γίνεται με εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα, στην οποία, μεταξύ των άλλων, υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του μετόχου. 7. Η καταβολή του μερίσματος σε χειριστές (θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) των δικαιούχων μετόχων, θα γίνεται με την προσκόμιση των Βεβαιώσεων Μερίσματος και έγγραφη δήλωσή των νόμιμων εκπροσώπων τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους μετόχους για την είσπραξη του μερίσματος. Πεύκη Αττικής, 24 Ιουνίου 2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19/05/2005, η παρουσίαση της εταιρίας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Δημήτριο Πολύχρονο, στα γραφεία της εταιρείας στην Πεύκη. Έγινε αναφορά στην εξέλιξη των πωλήσεων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και των θυγατρικών αυτής, από τα στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών της 31.12.2004, ενώ παρουσιάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, τα προϊόντα, η κατανομή των πωλήσεων και το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας. Το προτεινόμενο μέρισμα στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας θα είναι € 0,03 (απόδοση της τάξεως του 5% με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής). Συζητήθηκαν ακόμα τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, τόσο εγχωρίως όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από τη διεύρυνση των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από χώρες χαμηλού κόστους, ειδικά μετά και την κατάργηση των ποσοστόσεων από 01.01.2005, αλλά και την πτώση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα, η εταιρία σκοπεύει να αναπτύξει το δίκτυο των πωλήσεων της κυρίως στο εξωτερικό, ενώ διαρκής μέριμνα της εταιρείας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών της εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, αναφέρθηκε ότι ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση της τάξεως του 15 – 20% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο τρίμηνο, που οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση των τιμών πωλήσεως των νημάτων, οι οποίες κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. λόγω του έντονου ανταγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοτικά οι πωλήσεις της εταιρείας παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τα περυσινά. Ωστόσο, η χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα της εταιρείας.

ΨΗΦΙΣΜΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω του αδόκητου θανάτου του Χρήστου Πανταζή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε., συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα : 1. Να συλλυπηθεί τα μέλη της οικογενείας του 2. Να παραστεί στην κηδεία του εκλιπόντος 3. Να προσφέρει στη μνήμη του το ποσό των € 5.000 για φιλανθρωπικούς σκοπούς και 4. Να δημοσιευτεί το παρόν στον τύπο Πεύκη Αττικής, 3/1/2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πραγματοποιήθηκε χτες, 23/12/2004, η παρουσίαση της εταιρίας στην CFS Χρηματιστηριακή στα πλαίσια των εταιρικών παρουσιάσεων που οργανώνει η εταιρία. Παρουσιάστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία, τα προϊόντα, η κατανομή των πωλήσεων, το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας καθώς και οι εταιρίες του ομίλου. Έγινε αναφορά στην εξέλιξη των πωλήσεων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και του ομίλου καθώς και στα αποτελέσματα του εννεαμήνου. Στις 30/9/2004 οι πωλήσεις της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 808 χιλ. ευρώ έναντι 1,670 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 467 χιλ. ευρώ. Η πτώση των κερδών δεν οφείλεται σε μείωση των ποσοτικών πωλήσεων αλλά στις χαμηλές τιμές πωλήσεως των νημάτων τα οποία παρήχθησαν από αποθέματα με υψηλές τιμές βάμβακος συγκριτικά με τις τρέχουσες τιμές της περιόδου. Έγινε αναφορά επίσης στην θέση της εταιρίας συγκριτικά με τις άλλες εταιρίες του κλάδου, η οποία παραμένει ισχυρά ανταγωνιστική. Στόχοι της εταιρίας είναι η επέκταση των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων καθώς και ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και του συστήματος ποιοτικού ελέγχου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση της εταιρίας στην αγορά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατ΄ εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.06.2004 ανακοινώνει ότι : 1. Το μέρισμα της χρήσης 2003 ανέρχεται σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή. 2.Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24/06/2004. 3.Από 25 Ιουνίου 2004 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος χρήσης 2003. 4.Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από 5 Ιουλίου 2004 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από την περίοδο 1/8 – 31/8, από τα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) και του υποκαταστήματος της εταιρείας (Αγ. Γεωργίου 40, 2ος όροφος, Πεύκη Αττ., τηλ. 210-6140430). 5.Για την είσπραξη του μερίσματος οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται μαζί με τη «Βεβαίωση Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών» που θα παραλαμβάνουν από τους χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες ή Τράπεζες) ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να φέρουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα και να δηλώνουν τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και την αρμόδια ΔΟΥ. 6. Η πληρωμή μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο θα γίνεται με εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα, στην οποία, μεταξύ των άλλων, υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του μετόχου. 7.Η καταβολή του μερίσματος σε χειριστές (θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) των δικαιούχων μετόχων, θα γίνεται με την προσκόμιση των Βεβαιώσεων Μερίσματος και έγγραφη δήλωσή των νόμιμων εκπροσώπων τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους μετόχους για την είσπραξη του μερίσματος. Πεύκη Αττικής, 24 Ιουνίου 2004 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ‘ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.’ ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 5.1.2004 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η οποία έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και της από 6.1.2004 σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρία θα προβαίνει σε αγορά δικών της μετοχών μέσω του Χ.Α., από 19/01/2004 έως 5/01/2005, μέχρι του συνολικού αριθμού των 556.785 μετοχών κατ΄ ανώτατο όριο, που αποτελεί, μαζί με τις 18.720 μετοχές που έχουν ήδη αποκτηθεί (από 2.1.2003 έως 14.11.2003), το 5% του συνόλου των μετοχών της, σε εύρος τιμών από 1,50 ευρώ (κατώτατη τιμή) έως 5,00 ευρώ (ανώτατη τιμή) για κάθε μετοχή. Πεύκη Αττικής, 6/1/2004 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ