Διάθεση Ετήσιου Δελτίου 2007

Η Εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει στους μετόχους της και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό ότι από σήμερα Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 το ετήσιο δελτίο της Εταιρίας της χρήσης 2007 είναι στη διάθεσή τους, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nafpaktos-yarns.gr), είτε στα γραφεία της έδρας και του υποκαταστήματος της εταιρείας δωρεάν σε έντυπη μορφή, Αγ.Γεωργίου 40-44, Κάτω Πεύκη Αττικής (τηλ. 210-6140430, Υπευθ. Εξυπηρέτησης Μετόχων κα. Τράκα Φωτεινή).

Πρόσθετη σημείωση στις δημοσιευθείσες σημειώσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για :

Eπίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Η εταιρία ασφαλίζει τις απαιτήσεις έναντι πελατών μέχρι του 80% των υπολοίπων. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της επισφάλειας το τελικό κόστος για την εταιρία ανέρχεται περίπου στο 20% της απαιτήσεως. Το υπόλοιπο ποσό εισπράττεται από την ασφάλεια και η απαίτηση εκχωρείται στην ασφαλιστική εταιρία.
Οι επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας ανέρχονται σε 1.438,089 € εκ των οποίων οι επίδικες είναι 1.320.007 € έναντι των επισφαλειών αυτών η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη 1.028,190 € η οποία κατά γραπτή γνωμοδότηση των Συμβούλων της Εταιρίας υπερκαλύπτει κατά πολύ τις τυχόν ζημίες από επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας. Τα αντίστοιχα ποσά για τον Όμιλο είναι οι επισφάλειες 1.852,383 € εκ των οποίων οι επίδικες απαιτήσεις είναι 1.637,891 € οι οποίες καλύπτονται με αντίστοιχες προβλέψεις 1.259,322 €.

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Παρά το γεγονός ότι η εταιρία και ο όμιλος παρουσιάζουν ζημίες και δεδομένου ότι στους παρελθόντες φορολογικούς ελέγχους δεν υπήρξαν σοβαρές παραβάσεις για τις οποίες η Εταιρία να υποχρεωθεί σε καταβολή πρόσθετων φόρων πέραν του καταβαλλομένου ετησίως φόρου εισοδήματος η εταιρία και ο Όμιλος έχουν πραγματοποιήσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου που ανέρχονται για την Εταιρία 32.651 € και για τον Όμιλο 50.445 €.

Λοιπές προβλέψεις
Στις λοιπές προβλέψεις περιλαμβάνονται μόνο οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που ανέρχονται σε 256.485 € για την Εταιρία και 300.112 για τον Όμιλο.

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. Κ2-18519 απόφαση της 31/12/2007 η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», της οποίας η μητρική κατέχει το 100% των μετοχών, από την μητρική εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». Η απορρόφηση, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε σύμφωνα με τις από 18/12/2007 και 17/12/2007 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιριών, τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2199/93 και την 23864/21-12-2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφάνους ΚΟΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΝΑΓΑΚΗ.

Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» απορροφά τη θυγατρική της «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της. Η Σύμβαση Συγχώνευσης υπεγράφη την 3η Οκτωβρίου 2007, εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρίας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» την 5η Οκτωβρίου 2007 και της εταιρίας «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 4η Οκτωβρίου 2007 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στην οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 07.11.2007.Δεν απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση ούτε εκτίμηση της περιουσίας της απορροφούμενης σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθρο 78 παρ. 2.
Η απορρόφηση της ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούμενη) από την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» (απορροφώσα) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 2 και 78 ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-9-07 ( περίοδος 01.01-30.09.2007). Κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης που θα περιβληθεί τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα συντελεσθεί και τυπικά η μεταβίβαση του συνόλου της εταιρικής περιουσίας της απορροφούμενης προς την απορροφώσα. Η απορροφούμενη εταιρία έχει καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ευρώ (811.400) διαιρούμενο σε 811.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη και η απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης. Η απορροφώσα ανώνυμη εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών επειδή η αξίωση για την έκδοση αποσβέννυται λόγω συγχύσεως, αφού η απορροφώσα εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης.
Οι μέτοχοι της απορροφώσας μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να προσέλθουν στην έδρα της απορροφούμενης για να λάβουν γνώση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και των προσωρινών ισολογισμών της 30.09.2007.

Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» απορροφά την θυγατρική της «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της. Η Σύμβαση Συγχώνευσης δημοσιεύθηκε στην οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 07.11.2007. Οι μέτοχοι της απορροφώσας μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να προσέλθουν στην έδρα της απορροφούμενης για να λάβουν γνώση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και των προσωρινών ισολογισμών της 30.09.2007.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Απόκτηση μετοχών της θυγατρικής της «ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε.»

Η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει ότι στις 17.09.2007 απέκτησε (8.400) οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές της θυγατρικής της ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε αντί 0,65 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού τιμήματος ευρώ 5.460. Ως εκ τούτου το ποσοστό που κατέχει η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε ανέρχεται σε 100% (έναντι 98,96 που ήταν προγενέστερα).

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. ανακοινώνει ότι από 23 Αυγούστου 2007, νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, αναλαμβάνει η κ. Χαρακίδα Ιωάννα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Αναγνωστόπουλου. Η κυρία Χαρακίδα Ιωάννα είναι πτυχιούχος Oικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει την εξαγορά πακέτου μετοχών ( 279.622 μτχ.) της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε από την άλλη θυγατρική ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε έναντι ποσού 279.622 €. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ευρυθμότερη λειτουργία των θυγατρικών και διευκολύνονται οι χειρισμοί για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των επενδύσεων μας. Ιδιαίτερα η θυγατρική ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε θα ενισχύσει τη ρευστοτητά της προκειμένου να υλοποιήσει business plan που έχει καταρτίσει το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των εργασιών της με τη διαφήμιση των προϊόντων της ( έτοιμα ενδύματα), την συνεργασία της, με νέους οίκους του εξωτερικού και την επέκταση των χονδρικών και λιανικών πωλήσεων σε βαλκανικές χώρες. Μετά την αγοραπωλησία αυτή η εταιρία μας θα κατέχει το 98% του κεφαλαίου της θυγατρικής ΒΙΟΠΟΛ ΑΕ έναντι 64,50% που κατείχε προηγουμένως.

Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει την διακοπή του υποκαταστήματος της στους Σοφάδες Καρδίτσας, καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών της που αναφέρονταν στο ιδιωτικό συμφωνητικό με λήξη 31/8/2006.

Σύμφωνα με το ¶ρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. ανακοινώνει ότι από 20 Μαρτίου 2006, νέος υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Παρασκευής Θεοδωροπούλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι ιδρύει υποκατάστημα στους Σοφάδες Καρδίτσας, σε μισθωμένο χώρο της θυγατρικής της εταιρίας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.» (2ο χλμ. Εθν. Οδού Σοφάδων – Αθήνας) για τη δραστηριοποίηση της στην απευθείας αγορά σύσπορου βαμβακιού, το οποίο κατόπιν υπογραφή σχετικής σύμβασης που θα ισχύει μέχρι 31/08/2006 θα εκκοκκίζει στις εγκαταστάσεις της πιο πάνω θυγατρικής. Με τη δραστηριότητα αυτή, η εταιρεία σκοπεύει να καλύψει μέρος των αναγκών της παραγωγής τής σε πρώτη ύλη (βαμβάκι) και εφόσον διαγνωσθούν ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, να διευρύνει τον τζίρο της και με πωλήσεις εκκοκκισμένου βαμβακιού σε τρίτους.

Με βάση το Νέο Κανονισμό του Χ.Α. η εταιρία ανακοινώνει ότι έγινε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1999 – 2004 ο οποίος ολοκληρώθηκε τον μήνα Οκτώβριο 2005. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φορολογικές διαφορές ποσού € 301.745,78 οι οποίες θα καταβληθούν σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2005. Τα ποσά των φορολογικών διαφορών αναλύονται ως εξής : Φ.Μ.Α.Π. : € 31.736,78 Φόρος υπεραξίας ακινήτων : € 9.580,00 Πρόστιμο Κ.Β.Σ. : € 59,00 Φόρος εισοδήματος : € 260.370,00 Σύνολο: € 301.745,78

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των 18.720 ιδίων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 10 Νοεμβρίου 2005 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η μέση τιμή πώλησης των παραπάνω μετοχών ανήλθε σε 0,74 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η κατώτερη τιμή πώλησης που είχε ορισθεί ήταν 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρία κατέχει πλέον 39.710 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,345% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 10/11/2005 απόφασή του και σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920, θα προβεί στην πώληση των 18.720 ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν σε εφαρμογή της από 14.11.2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η πώληση του συνόλου των 18.720 ως άνω ιδίων μετοχών θα διενεργηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από 14.11.2005 έως και 31.12.2005. Ως κατώτατη τιμή πώλησης ορίστηκε το ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 10/11/2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ