Σε εφαρμογή της §10 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι στις 14.11.2003 έληξε η προθεσμία αγοράς ιδίων μετοχών της που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 14.11.2002. Ο συνολικός αριθμός μετοχών που αγοράσθηκαν (κατά τη δωδεκάμηνη διάρκεια ισχύος της απόφασης) και κατέχει η εταιρεία σήμερα ανέρχεται σε 18.720, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,1626% του συνόλου των μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης 1,68 ευρώ. ΑΘΗΝΑ, 17.11.2003 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατ΄ εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.06.2003 ανακοινώνει ότι : 1. Το μέρισμα της χρήσης 2002 ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή. 2. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 26/6/2003. 3. Από 27 Ιουνίου 2003 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσης 2002. 4. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από 7 Ιουλίου 2003 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 - 15:30), εκτός από την περίοδο 4/8 – 22/8, από τα γραφεία της έδρας (Λυγιάς Ναυπάκτου, τηλ. 26340 27757) και του υποκαταστήματος της εταιρείας (Αγ. Γεωργίου 40, 2ος όροφος, Πεύκη Αττ., τηλ. 210-6140430) Για την είσπραξη του μερίσματος οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται μαζί με τη «Βεβαίωση Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών» που θα παραλαμβάνουν από τους χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες ή Τράπεζες) ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να φέρουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα και να δηλώνουν τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και την αρμόδια ΔΟΥ. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο θα γίνεται με την προσκόμιση της «Βεβαίωσης Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών» και εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα προαναφερόμενα στοιχεία. Πεύκη Αττικής, 26 Ιουνίου 2003 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ακοινώνεται από την εταιρία ότι, στα πλαίσια της από 18/12/2002 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή σχετικής απόφασης της από 14.11.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της, σε εύρος τιμών 3 ευρώ μέγιστη και 1,5 ευρώ ελάχιστη, κατά το χρονικό διάστημα από 2/1/2003 – 31/3/2003 προέβει στην αγορά 12.890 κοινών ονομαστικών μετοχών της - που αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,112 % του συνόλου των μετοχών της - με μέση τιμή κτήσης τα 1,66 ευρώ. Η εταιρία θα συνεχίσει την αγορά ιδίων μετόχων έως και 14.11.2003 οπότε λήγει και το επιμέρους διάστημα που έχει οριστεί με την από 18.12.2002 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/4/2003

Ανακοινώνεται ότι στις 2 Ιανουαρίου 2003 απεβίωσε αιφνίδια ο ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας Γεώργιος Πολύχρονος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την οδύνη του για την σημαντική απώλεια ενός τόσο σπουδαίου ανθρώπου και υποδειγματικού επιχειρηματία και δεσμεύεται να συνεχίσει αταλάντευτα το εμπνευσμένο και δημιουργικό έργο του για διατήρηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής παρουσίας της ‘ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ’ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πεύκη Αττικής, 2/1/03 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο με το άκουσμα του αιφνίδιου θανάτου του Ιδρυτή και Προέδρου της εταιρίας Γεωργίου Πολύχρονου συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
  1. Να συλλυπηθεί τα μέλη της οικογενείας του
  2.  Να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του
  3. Να αργήσουν τα γραφεία και το εργοστάσιο της εταιρίας κατά την ημέρα της κηδείας του
  4. Να κατατεθεί στη μνήμη του το ποσό των € 20.000 για φιλανθρωπικούς σκοπούς και
  5. Να δημοσιευτεί το παρόν στον τύπο

Η ‘ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.’ ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14/11/2002, η εταιρία θα προβαίνει σε αγορά δικών της μετοχών, μέσω του Χ.Α.Α., από 2/01/2003 έως 14/11/2003 μέχρι του συνολικού αριθμού των 575.505 μετοχών κατ΄ανώτατο όριο (που αποτελεί το 5% του συνόλου των μετοχών της), με ανώτατο όριο τιμής 3,00 ευρώ και κατώτατο όριο τιμής 1,50 ευρώ για κάθε μετοχή. Αθήνα, 19/12/2002 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς ενημέρωση των κ.κ. Μετόχων και του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 575.505,10 με κεφαλαιοποίηση του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και μέρους του αποθεματικού 'Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο', που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/11/2002, προέκυψε νέα ονομαστική αξία της μετοχής από 0,64 σε 0,69 ευρώ. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την Κ2-15353/26.11.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στη συνεδρίασή του την 5η Δεκεμβρίου 2002 ενημερώθηκε για τα ανωτέρω. Κατόπιν τούτου, οι μετοχές της εταιρείας από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2002 θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική τους αξία των 0,69 ευρώ η καθεμία. Αθήνα, 6/12/2002 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / 31- 05 - 02 Αύξηση των κερδών και περαιτέρω βελτίωση των άριστων συνθηκών ρευστότητας επιτεύχθηκαν τόσο από την εταιρεία μας όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου, κατά το Α΄ Τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου χρόνου. Ειδικότερα, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας μας αυξήθηκαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα κατά 13,8% και ανήλθαν στο ποσό των 888,3 χιλιάδων ευρώ έναντι 780,7 χιλιάδων ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2001. Το ποσοστό των καθαρών προ φόρων κερδών της εταιρείας ανήλθε σε 23,1% έναντι 18,1% του αντίστοιχου τριμήνου του 2001 (αύξηση κατά 27,6%) και είναι από τα υψηλότερα του κλάδου και της βιομηχανίας γενικότερα. Ευνοϊκότερη ήταν η εξέλιξη των αντίστοιχων κερδών του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση που αυξήθηκαν σε ποσοστό 20% και διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 1.037,3 χιλιάδων ευρώ έναντι 864,3 χιλ. ευρώ του Α΄ Τριμήνου του 2001. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση κατά 9,2% φθάνοντας το επίπεδο των 5.488,7 χιλ. ευρώ έναντι 6.046,1 χιλ. ευρώ που ήταν το περισυνό τρίμηνο. Στην ενοποίηση η μητρική εταιρεία Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου καλύπτει το 70% περίπου του ανωτέρου κύκλου εργασιών. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το σύνολο των υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας εμφανίζει μείωση κατά 17,3%, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο οι υποχρεώσεις μειώθηκαν σε ποσοστό 24,3% περιοριζόμενες κατά την 31/3/2002 στο ποσό των 3.703,8 χιλ. ευρώ έναντι 4.892,8 χιλ. ευρώ που ήταν στις 31/3/2001. Ο υψηλός δείκτης γενικής ρευστότητας της εταιρείας βελτιώθηκε περαιτέρω και από 5,1 που ήταν στις 31/3/2001 ανήλθε σε 6,1 κατά την 31/3/2002. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γεώργιος Πολύχρονος Πρόεδρος Δ.Σ.