Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις αποφάσεις της από 28/05/2014 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
 
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/201452 kB  GM-20140528-DEC.pdf 
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 28/05/2014170 kB  GM-20140528-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ. Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.
Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου30 kB  GM-20140528-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.91 kB  GM-20140528-INV.pdf 

Στα συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά της από 17/06/2013 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Αποφάσεις της από 17/06/2013 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2012, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2012 (περίοδος 1/1-31/12/2012). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2012.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2013 του κου. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12921) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13191) ως αναπληρωματικού, που αμφότεροι είναι μέλη της ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της χρήσης 2013 καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου , σύμφωνα με την προσφορά τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 17.000,00 (δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ) για όλες τις εταιρίες του ομίλου.

Θέμα τέταρτο: Eγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2013 μέχρι του καθαρού ποσού των €25.000,00 πλέον τους αναλογούντες φόρους που ενσωματώνονται στη συνολική αμοιβή, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ..

Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας η οποία μεταφέρεται από τον Λυγιά Ναυπάκτου που ήταν μέχρι σήμερα, στη διεύθυνση Κ. Πεύκη Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44 όπου λειτουργούσε το υποκατάστημα.

Θέμα έκτο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας, (του λεκτικού μέρους μόνο) για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικότερα εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων: 2 (Έδρα), 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης), 19 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων), 27 (Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 (Τακτικός Έλεγχος), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 35 (Εκκαθάριση).

Λυγιά Ναυπάκτου 17/6/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Πρακτικά Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 17/06/2013160 kB  GM-20130617-MIN.pdf 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν συνημμένο.

Επίσης στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 
Συννημένα:
ΠεριγραφήΜέγεθοςΑρχείο
Έντυπο για την άσκηση δικαιώματος ψήφου δια αντιπροσώπου26 kB  GM-20130617-FORM.pdf 
Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ.56 kB  GM-20130617-INV.pdf 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18-6-2012

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 18η Ιουνίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 , στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Λυγιά Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 5 μέτοχοι (αυτοπροσώπως και δι΄αντιπροσώπου ) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 71,81 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: 8.265.948 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων.
Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:
Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2011, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2011 (περίοδος 1/1-31/12/2011). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.
Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2011.
Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2012 του κου. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12921) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13191) ως αναπληρωματικού, που αμφότεροι είναι μέλη της ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της χρήσης 2012 καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου , σύμφωνα με την προσφορά τους.
Θέμα τέταρτο: Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2012 στο συνολικό ποσό των €49.000 πλέον των αναλογούντων φόρων, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ..
Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρίας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.
Θέμα έκτο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρίας με τη προσθήκη σε αυτό δυο παραγράφων που αφορούν την παραπάνω εγκριθείσα επέκταση του σκοπού.
Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκε η διαγραφή των άρθρων 39 (πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο) και 40 (Ελεγκτές πρώτης ελεγκτικής χρήσης).
Θέμα όγδοο: ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για διάφορα τρέχοντα θέματα καθώς και την ολοκλήρωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου και για την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 100% θυγατρικής εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε».
Λυγιά Ναυπάκτου 18/6/2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22

Mετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2011 (από 01/01/2011 έως 31/12/2011) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπο κρίση εταιρική χρήση 2011 (1/1/2011-31/12/2011). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση επέκτασης του σκοπού της εταιρίας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και την συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις. 6. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρίας. 7. Διαγραφή άρθρων 39 (Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο) και 40 (Ελεγκτές πρώτης ελεγκτικής χρήσης) του καταστατικού της εταιρίας 8. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 13η Ioυνίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2012, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 15η Ιουνίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 3η Ιουνίου 2012 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ,ΔΙ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18Ης IOYNIOY 2012 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ.

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο T Η Σ Η

Η/Ο Μέτοχος με τα παρακάτω στοιχεία :
ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .
Α.Φ.Μ… : …. ……………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ/ ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: …………………… …………………….
ΜΕΤΟΧΕΣ / ΨΗΦΟΙ : ………………………….. …..………………………

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο T Ω
Τον /την κάτοχο του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ: …να παραστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει την Δευτέρα 18/6/2012 και ώρα 12.00 . στα γραφεία της εταιρείας ,στη Ναύπακτο ( θέση Λυγιάς Ναυπάκτου) , ως αντιπρόσωπος μου και να ψηφίσει για λογαριασμό μου.

ΑΘΗΝΑ , Ο / Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ /ΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17-6-2011

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 17η Ιουνίου 2011 και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη θέση Λυγιά Ναυπάκτου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων. Παρέστησαν 6 μέτοχοι (αυτοπροσώπως και δι΄αντιπροσώπου ) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 72,44 % του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι: 8.338.422 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφων.
Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :

Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι ενοποιημένες για τη χρήση 2010, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2010 (περίοδος 1/1-31/12/2010). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα δεύτερο: Eγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2010.

Θέμα τρίτο: Eγκρίθηκε η εκλογή για τη χρήση 2011 του κου. Γεωργίου Κουτρουμάνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13611) ως τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κου. Αναγνώστου Ευθύμιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 12781) ως αναπληρωματικού που αμφότεροι είναι μέλη της BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ), σύμφωνα με την προσφορά τους.

Θέμα τέταρτο: Eγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2010 στο συνολικό ποσό των € 49.000 πλέον των αναλογούντων φόρων, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 και διανομή του ποσού αυτού σε καθένα από τα μέλη κατά την κρίση του Δ.Σ. Δεν αποφασίστηκε προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2011.

Θέμα πέμπτο: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για διάφορα τρέχοντα θέματα.

Λυγιά Ναυπάκτου 17/6/2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22

Mετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2010 (από 01/01/2010 έως 31/12/2010) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικοί Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υποκρίση εταιρική χρήση 2010 (1/1/2010-31/12/2010)
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για το 2011.
5. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 12η Ioυνίου 2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουνίου 2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 14η Ιουνίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2η Ιουνίου 2011 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ,ΔΙ’ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17Ης IOYNIOY 2011 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ.

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο T Η Σ Η

Ο/Η Μέτοχος με τα παρακάτω στοιχεία :
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ : …………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ..………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ..………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ…/ Α.Δ.Τ : ………………………. ……………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ/ ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: …………………… …………………….
ΜΕΤΟΧΕΣ / ΨΗΦΟΙ : ………………………….. …..………………………
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο T Ω
Τον /την ………………………………………………………………………………………….. κάτοχο του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ:……………… να παραστεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει την Παρασκευή 17/6/2011 και ώρα 12.00 . στα γραφεία της εταιρείας ,στη Ναύπακτο ( θέση Λυγιάς Ναυπάκτου) , ως αντιπρόσωπος μου και να ψηφίσει για λογαριασμό μου.

ΑΘΗΝΑ ………………………………
Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ /ΤΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την  18η Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της, στον Λυγιά Ναυπάκτου, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2009, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι η εταιρία δεν πραγματοποίησε κέρδη και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος καταβολής μερισμάτων (Θέμα 1ο).
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009 (Θέμα 2ο).
3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2010 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).
4. Eκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για 5ετή θητεία, δηλαδή μέχρι 30/06/2015, αφού η θητεία του παλαιού λήγει στις 30/06/2010 αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη, που όλα τους συμμετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι: (Θέμα 4ο).

  • Bασίλειο Πολύχρονο του Γεωργίου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
  • Δημήτριο Πολύχρονο του Γεωργίου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
  • Αναστάσιο Πολύχρονο του Χρήστου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
  • Θεοφάνη Κούσουλα του Γεωργίου, Δικηγόρο, ως μη εκτελεστικό μέλος
  • Χρήστο Αγορίτσα του Ευαγγέλου, οικονομολόγο - Συνταξιούχο τραπεζικό, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
  • Βασίλειο Ηλιόπουλο του Σωτηρίου, τραπεζικό, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης εκλέχθηκε νέα επιτροπή ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 που αποτελείται από τα εξής μέλη του νέου Διοικητικού:

1. Θεοφάνη Κούσουλα του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
2. Χρήστο Αγορίτσα του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Βασίλειο Ηλιόπουλο του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

5. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 65.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2010
6. Eνημερώθηκε η συνέλευση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας (Θέμα 6ο).

Για την Εταιρεία

Πολύχρονος Δημήτριος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 15η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της εταιρίας μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

 1. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε που θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166//93 καθώς και το υποβληθέν σχέδιο συγχώνευσης (Θέμα 1ο).
 2. Αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση ποσού 1.509.200 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Για λόγους στρογγυλοποιήσεως η ονομαστική αξία της μετοχής ορίζεται σε 0,89 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Από το προς κεφαλαιοποίηση ποσό 1.509.200 € για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται το ποσό 1.496.313,26 € και το υπολειπόμενο ποσό 12.886,74 € άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Οι μετοχές της αποροφούμενης εταιρίας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως. Με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.243.990,78 € διαιρούμενο σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,89 ευρώ εκάστης. (Θέμα 2ο).
 3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω απόφαση ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 10.243.990,78 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,89 λεπτά του ευρώ εκάστη (Θέμα 3ο).

Για την Εταιρεία

Πολύχρονος Βασίλειος

Πρόεδρος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

"ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου) , για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της 20ης χρήσης (1/1/2009-31/12/2009) της εταιρίας και της 11ης του Ομίλου μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα και Σύσταση Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.

6. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα

 

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Πεύκη Αττικής,

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 15η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της εταιρίας μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166//93 καθώς και το υποβληθέν σχέδιο συγχώνευσης (Θέμα 1ο).
2. Αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση των ποσών 1.509.200 € και 177.927,55 € συνολικής αξίας 1.687.127,55 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Για λόγους στρογγυλοποιήσεως η ονομαστική αξία της μετοχής ορίζεται σε 0,90 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Από το προς κεφαλαιοποίηση ποσό 1.687.127,55 € για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται το ποσό 1.611.414,28 € και ποσό 75.713,27 € άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Το ποσό της αυξήσεως 1.611.414,28 € προέρχεται από την απορρόφηση της θυγατρικής κατά 1.496.313,26 € και από την κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού 115.101,02 €. Το υπολειπόμενο ποσό 75.713,27 € άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου εκ του οποίου ποσό 12.886,74 € προέρχεται από την απορρόφηση θυγατρικής και ποσό 62.826,53 € προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού. Με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.359.091,80 € διαιρούμενο σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης. (Θέμα 2ο).
3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω απόφαση για κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 10.359.091,80 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 λεπτά του ευρώ εκάστη (Θέμα 3ο). Για την Εταιρεία



Πολύχρονος Δημήτριος
Διευθύνων Σύμβουλος