Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2014:
  • Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2013: Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
  • Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 ώρα 15:00
Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2013.
Η Εταιρία διευκρινίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2013 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://wwww.nafpaktos-yarns.gr) μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και με στόχο την προστασία των επενδυτών , δηλώνουμε ότι:
α) Ο όμιλος ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δεν διαθέτει καταθέσεις στην Κύπρο.
β) Ο όμιλος ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δεν κατέχει μετοχές ή ομόλογα τραπεζών της Κύπρου.
γ) Ο όμιλος ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δεν έχει δοσοληψίες με κυπριακές εμπορικές εταιρείες για τη χρήση 2012.
δ) Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες επιπτώσεις επί του κύκλου εργασιών , των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013:
  • Aνακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
  • Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012: Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013
  • Tακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013
Η ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012.
Η Εταιρία διευκρινίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2012 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://wwww.nafpaktos-yarns.gr) μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εταιρία  ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποιεί με βάση τις διατάξεις 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών  ότι περαίωσε φορολογικά με βάσει το ν. 3888/2010 τις χρήσεις  2008 και 2009 και προέκυψε φόρος 60.986,92 ευρώ, εκ του οποίου προκαταβλήθηκε το 20% ή ποσό 12.197,38 ευρώ και το υπόλοιπο καταβάλλεται σε 23 ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι 31-5-2014.
Επίσης η θυγατρική εταιρία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε περαίωσε φορολογικά με βάσει τον παραπάνω νόμο τη χρήση 2006 και προέκυψε φόρος 31.908,64 ευρώ που εξοφλήθηκε ήδη ολοσχερώς σε δυο δόσεις εντός του τρέχοντος έτους.

H εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005 έως και 2007.
Από τον φορολογικό έλεγχο, προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις, που βάρυναν τη χρήση 2008, για τις τρεις (3) ελεγχθείσες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 83.466 ως κάτωθι:
  • Για τη χρήση 2005 προέκυψε συνολικό ποσό φόρων ευρώ 9.965,31 που αναλύεται σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ευρώ 8.973,31 και φόρο εισοδήματος ευρώ 992.
  • Για τη χρήση 2006 προέκυψε συνολικό ποσό φόρων ευρώ 49.044,03 που αναλύεται σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ευρώ 4.041,7 και φόρο εισοδήματος ευρώ 45.002,33.
  • Για τη χρήση 2007 προέκυψε συνολικό ποσό φόρων ευρώ 24.456,66 που αναλύεται σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ευρώ 24.456,66 και φόρο εισοδήματος ευρώ 0.

H Διοίκηση της εταιρίας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, όπως είχε επισημάνει και στην ετήσια οικονομική της έκθεση για τη χρήση 2008, θα περιορίσει τις ζημιογόνες δραστηριότητες.
Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 30/04/2009 ανακοινώνει με βάση τον Ν. 3340/2005 (άρθρα 6 και 10) σε συνδυασμό με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου, την απόφαση 3/347/12.7.2005 (άρθρα 2 και 3) και τον Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παράγραφος στ΄ββ), ότι θα προβεί σε προσωρινή διακοπή της παραγωγής νημάτων, επειδή επί του παρόντος, το κόστος παραγωγής υπερβαίνει τις τιμές πωλήσεως των νημάτων στην αγορά.
Η εταιρία ανακοινώνει επίσης, ότι θα συνεχίσει κανονικά τις πωλήσεις νημάτων από τα υφιστάμενα αποθέματα ανταποκρινόμενη στη ζήτηση της αγοράς και θα επαναλάβει την παραγωγή νημάτων εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.
Όσον αφορά την επίπτωση στον κύκλο εργασιών, η Διοίκηση της εταιρίας δεν αναμένει σημαντική μείωση.
Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων ενδεχομένως να μειωθεί ο κύκλος εργασιών ή να αντικατασταθεί από πωλήσεις νημάτων από εμπορική δραστηριότητα.
Η δραστηριότητα παραγωγής υφασμάτων συνεχίζει κανονικά την λειτουργία της.

Η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε συμπληρωματικά της ανακοινώσεως την 18/09/08 με την οποία γνωστοποιήθηκε η αγορά, στις 16/09/08, 16.913 κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, από τον Βασίλειο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της και υπόχρεο πρόσωπο του Ν. 3340/2005, συναλλαγή για την οποία υποβλήθηκε το σχετικό έντυπο ΤR-1, ανακοινώνει με βάσει τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9,14 και 21) και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το ανωτέρω υπόχρεο πρόσωπο Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κατείχε την 16/09/2008 2.888.970 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έναντι ποσοστού 23,54% που κατείχε σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση προς το επενδυτικό κοινό την 05/06/2008.

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου 2007

Η Εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει στους μετόχους της και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό ότι από σήμερα Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 το ετήσιο δελτίο της Εταιρίας της χρήσης 2007 είναι στη διάθεσή τους, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.nafpaktos-yarns.gr), είτε στα γραφεία της έδρας και του υποκαταστήματος της εταιρείας δωρεάν σε έντυπη μορφή, Αγ.Γεωργίου 40-44, Κάτω Πεύκη Αττικής (τηλ. 210-6140430, Υπευθ. Εξυπηρέτησης Μετόχων κα. Τράκα Φωτεινή).

Πρόσθετη σημείωση στις δημοσιευθείσες σημειώσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για :

Eπίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Η εταιρία ασφαλίζει τις απαιτήσεις έναντι πελατών μέχρι του 80% των υπολοίπων. Σε περίπτωση πραγματοποίησης της επισφάλειας το τελικό κόστος για την εταιρία ανέρχεται περίπου στο 20% της απαιτήσεως. Το υπόλοιπο ποσό εισπράττεται από την ασφάλεια και η απαίτηση εκχωρείται στην ασφαλιστική εταιρία.
Οι επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας ανέρχονται σε 1.438,089 € εκ των οποίων οι επίδικες είναι 1.320.007 € έναντι των επισφαλειών αυτών η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη 1.028,190 € η οποία κατά γραπτή γνωμοδότηση των Συμβούλων της Εταιρίας υπερκαλύπτει κατά πολύ τις τυχόν ζημίες από επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας. Τα αντίστοιχα ποσά για τον Όμιλο είναι οι επισφάλειες 1.852,383 € εκ των οποίων οι επίδικες απαιτήσεις είναι 1.637,891 € οι οποίες καλύπτονται με αντίστοιχες προβλέψεις 1.259,322 €.

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Παρά το γεγονός ότι η εταιρία και ο όμιλος παρουσιάζουν ζημίες και δεδομένου ότι στους παρελθόντες φορολογικούς ελέγχους δεν υπήρξαν σοβαρές παραβάσεις για τις οποίες η Εταιρία να υποχρεωθεί σε καταβολή πρόσθετων φόρων πέραν του καταβαλλομένου ετησίως φόρου εισοδήματος η εταιρία και ο Όμιλος έχουν πραγματοποιήσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου που ανέρχονται για την Εταιρία 32.651 € και για τον Όμιλο 50.445 €.

Λοιπές προβλέψεις
Στις λοιπές προβλέψεις περιλαμβάνονται μόνο οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που ανέρχονται σε 256.485 € για την Εταιρία και 300.112 για τον Όμιλο.

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. Κ2-18519 απόφαση της 31/12/2007 η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», της οποίας η μητρική κατέχει το 100% των μετοχών, από την μητρική εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». Η απορρόφηση, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε σύμφωνα με τις από 18/12/2007 και 17/12/2007 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω εταιριών, τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2199/93 και την 23864/21-12-2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφάνους ΚΟΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΝΑΓΑΚΗ.

Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» απορροφά τη θυγατρική της «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της. Η Σύμβαση Συγχώνευσης υπεγράφη την 3η Οκτωβρίου 2007, εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρίας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» την 5η Οκτωβρίου 2007 και της εταιρίας «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 4η Οκτωβρίου 2007 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στην οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 07.11.2007.Δεν απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση ούτε εκτίμηση της περιουσίας της απορροφούμενης σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθρο 78 παρ. 2.
Η απορρόφηση της ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούμενη) από την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» (απορροφώσα) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 2 και 78 ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-9-07 ( περίοδος 01.01-30.09.2007). Κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης που θα περιβληθεί τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα συντελεσθεί και τυπικά η μεταβίβαση του συνόλου της εταιρικής περιουσίας της απορροφούμενης προς την απορροφώσα. Η απορροφούμενη εταιρία έχει καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ευρώ (811.400) διαιρούμενο σε 811.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη και η απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης. Η απορροφώσα ανώνυμη εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών επειδή η αξίωση για την έκδοση αποσβέννυται λόγω συγχύσεως, αφού η απορροφώσα εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης.
Οι μέτοχοι της απορροφώσας μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να προσέλθουν στην έδρα της απορροφούμενης για να λάβουν γνώση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και των προσωρινών ισολογισμών της 30.09.2007.

Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» απορροφά την θυγατρική της «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της. Η Σύμβαση Συγχώνευσης δημοσιεύθηκε στην οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 07.11.2007. Οι μέτοχοι της απορροφώσας μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να προσέλθουν στην έδρα της απορροφούμενης για να λάβουν γνώση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και των προσωρινών ισολογισμών της 30.09.2007.