Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

H Διοίκηση της εταιρίας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, όπως είχε επισημάνει και στην ετήσια οικονομική της έκθεση για τη χρήση 2008, θα περιορίσει τις ζημιογόνες δραστηριότητες.
Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 30/04/2009 ανακοινώνει με βάση τον Ν. 3340/2005 (άρθρα 6 και 10) σε συνδυασμό με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου, την απόφαση 3/347/12.7.2005 (άρθρα 2 και 3) και τον Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παράγραφος στ΄ββ), ότι θα προβεί σε προσωρινή διακοπή της παραγωγής νημάτων, επειδή επί του παρόντος, το κόστος παραγωγής υπερβαίνει τις τιμές πωλήσεως των νημάτων στην αγορά.
Η εταιρία ανακοινώνει επίσης, ότι θα συνεχίσει κανονικά τις πωλήσεις νημάτων από τα υφιστάμενα αποθέματα ανταποκρινόμενη στη ζήτηση της αγοράς και θα επαναλάβει την παραγωγή νημάτων εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.
Όσον αφορά την επίπτωση στον κύκλο εργασιών, η Διοίκηση της εταιρίας δεν αναμένει σημαντική μείωση.
Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων ενδεχομένως να μειωθεί ο κύκλος εργασιών ή να αντικατασταθεί από πωλήσεις νημάτων από εμπορική δραστηριότητα.
Η δραστηριότητα παραγωγής υφασμάτων συνεχίζει κανονικά την λειτουργία της.