Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

H εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005 έως και 2007.
Από τον φορολογικό έλεγχο, προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις, που βάρυναν τη χρήση 2008, για τις τρεις (3) ελεγχθείσες χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 83.466 ως κάτωθι:
  • Για τη χρήση 2005 προέκυψε συνολικό ποσό φόρων ευρώ 9.965,31 που αναλύεται σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ευρώ 8.973,31 και φόρο εισοδήματος ευρώ 992.
  • Για τη χρήση 2006 προέκυψε συνολικό ποσό φόρων ευρώ 49.044,03 που αναλύεται σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ευρώ 4.041,7 και φόρο εισοδήματος ευρώ 45.002,33.
  • Για τη χρήση 2007 προέκυψε συνολικό ποσό φόρων ευρώ 24.456,66 που αναλύεται σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ευρώ 24.456,66 και φόρο εισοδήματος ευρώ 0.