Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση κατά τις δυο τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΕΤΟΧΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) ΕΠΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ της Γ.Σ. 10/07/2020

ΣΥΝΟΛΟ 100,00
Βασίλειος Πολύχρονος 33,25
Δημήτριος Πολύχρονος 29,20
Αικατερίνη Πολύχρονου 13,38
Φωτεινή Πολύχρονου 1,04
Αναστάσιος Πολύχρονος 0,002
Σύνολο 76,87
Επενδυτικό Κοινό 23,13