Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εξέλιξη του προσωπικού στις εταιρείες κατά τα τελευταία χρόνια, ανά τομέα εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 31/12/201731/12/201831/12/2019
Σύνολο 83 87 88
Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου 73 74 75
Εκκοκκιστήρια Σοφάδων 9 12 11
Λοιπές 1 1 2

Διοίκηση-Διεύθυνση

Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται από τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό της και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Την εποπτεία των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης ( Οικονομικό, Εμπορικό, Παραγωγής, Σχεδίαση κ.λ.π) κατέχουν στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη κατάρτιση.

Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008

Απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/06/2010 ήτοι :

  • Γεώργιος Κουτρουμάνης του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
  • Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, τραπεζικός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Κιζλαρίδης του Χρήστου, μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος