ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με βάση το ¶ρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο ε, της Απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μας, στη συνεδρίαση του στις 1.03.2005 προέβη στην εκλογή ενός νέου εκτελεστικού μέλους στη σύνθεση του σε αναπλήρωση της κενής θέσης που δημιουργήθηκε λόγω του θανάτου του Χρήστου Πανταζή, Συγκεκριμένα εξελέγη ο κ. Δημήτριος Λεβαντής του Αθανασίου, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας, ως νέο εκτελεστικό μέλος. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται σε επικύρωση από την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται από την εταιρία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του στις 12.01.2005, αποφάσισε να μην προβεί σε εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς αναπλήρωση της κενής θέσης Συμβούλου που δημιουργήθηκε από τον αδόκητο θάνατο του Χρήστου Πανταζή. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν χρειάστηκε να ανασυγκροτηθεί σε σώμα και η σύνθεση του (οκταμελής) παραμένει ως ακολούθως : 1. Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου, Πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος, 2. Θεοφάνης Κούσουλας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος, 3. Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος 4. Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 5. Αικατερίνη Πολύχρονου, χήρα Γεωργίου Πολύχρονου, Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 6. Χρήστος Αγορίτσας του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος 7. Βασίλειος Ηλιόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος 8. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος του Νικολάου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 31 Ιανουαρίου 2019 σε πώληση 10.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 6.200 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 13 Απριλίου 2018 σε πώληση 30.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 16.500 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 13 Απριλίου 2018 σε αγορά 33.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 18.291,95 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 22 Φεβρουαρίου 2018 σε αγορά 40.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 18.640 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι ο κος Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." υπέβαλε στην εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το από 26-2-2018 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν μεταβολές του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφων και του κεφαλάιου που κατέχει σε αυτήν, ως εξής : αριθμός μετοχών που κατέχει την ημέρα της μεταβολής ο εν λόγω μέτοχος ανέρχεται σε 3.272.564 (δικαιώματα ψήφου 3.272.564) ήτοι ποσοστό 28,43% του κεφαλαίου. Οι μεταβολές που προέκυψαν αναφέρονται στην μεταβολή άνω του 3% που προέκυψε λόγω αγοράς 40.000 μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 18.640 στις 22 Φεβρουαρίου 2018.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 22 Φεβρουαρίου 2018 σε πώληση 40.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 18.640 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 12 Φεβρουαρίου 2018 σε πώληση 200 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 92,20 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Πολύχρονος Βασίλειος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 9 Φεβρουαρίου 2016 σε αγορά 39.222 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 10.297,10 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Πολύχρονος Βασίλειος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 19 Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 55.500 μετοχών της "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 13.979,50 ευρώ και στις 20 Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 17.679 μετοχών της "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 4.192,46 ευρώ

Η εταιρία ¨ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε΅ στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι ο κος Βασίλειος Πολύχρονος Πρόεδρος και μέτοχος της εταιρίας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε μας ενημέρωσε γραπτώς (έντυπο γνωστοποίησης TR-1) για τις μεταβολές του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφων και του κεφαλαίου που κατέχει σε αυτήν, ως εξής :

Ο αριθμός μετοχών που κατέχει την ημέρα της μεταβολής ο ως άνω μέτοχος, ανέρχεται σε 3.714.285 (δικαιώματα ψήφου 3.714.285) ήτοι ποσοστό 28,20% του κεφαλαίου.

Οι μεταβολές που προέκυψαν αναφέρονται στην μεταβολή άνω του 3% που προέκυψαν λόγω αγοράς 323.323 μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 80.677,12 στις 29 Οκτωβρίου 2015.

Η εταιρία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Πολύχρονος Βασίλειος, Πρόεδρος της εταιρίας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 22 Οκτωβρίου 2015 σε αγορά 20.026 μετοχών της "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" συνολικής αξίας 4.866,32 ευρώ.

Η εταιρία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Πολύχρονος Βασίλειος, Πρόεδρος της εταιρίας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 17 Δεκεμβρίου 2014 σε αγορά 49.744 μετοχών της "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" συνολικής αξίας 10.635,78 ευρώ.