Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική τους αξία

Προς ενημέρωση των κ.κ. Μετόχων και του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 575.505,10 με κεφαλαιοποίηση του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και μέρους του αποθεματικού 'Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο', που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/11/2002, προέκυψε νέα ονομαστική αξία της μετοχής από 0,64 σε 0,69 ευρώ. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την Κ2-15353/26.11.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στη συνεδρίασή του την 5η Δεκεμβρίου 2002 ενημερώθηκε για τα ανωτέρω. Κατόπιν τούτου, οι μετοχές της εταιρείας από την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2002 θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική τους αξία των 0,69 ευρώ η καθεμία. Αθήνα, 6/12/2002 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.