Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η ‘ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.’ ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14/11/2002, η εταιρία θα προβαίνει σε αγορά δικών της μετοχών, μέσω του Χ.Α.Α., από 2/01/2003 έως 14/11/2003 μέχρι του συνολικού αριθμού των 575.505 μετοχών κατ΄ανώτατο όριο (που αποτελεί το 5% του συνόλου των μετοχών της), με ανώτατο όριο τιμής 3,00 ευρώ και κατώτατο όριο τιμής 1,50 ευρώ για κάθε μετοχή. Αθήνα, 19/12/2002 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ