Αγορά Ιδίων Μετοχών

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ακοινώνεται από την εταιρία ότι, στα πλαίσια της από 18/12/2002 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή σχετικής απόφασης της από 14.11.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της, σε εύρος τιμών 3 ευρώ μέγιστη και 1,5 ευρώ ελάχιστη, κατά το χρονικό διάστημα από 2/1/2003 – 31/3/2003 προέβει στην αγορά 12.890 κοινών ονομαστικών μετοχών της - που αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,112 % του συνόλου των μετοχών της - με μέση τιμή κτήσης τα 1,66 ευρώ. Η εταιρία θα συνεχίσει την αγορά ιδίων μετόχων έως και 14.11.2003 οπότε λήγει και το επιμέρους διάστημα που έχει οριστεί με την από 18.12.2002 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/4/2003