Διανομή Μερίσματος Χρήσης 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατ΄ εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.06.2003 ανακοινώνει ότι : 1. Το μέρισμα της χρήσης 2002 ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή. 2. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 26/6/2003. 3. Από 27 Ιουνίου 2003 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των κερδών της χρήσης 2002. 4. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από 7 Ιουλίου 2003 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 - 15:30), εκτός από την περίοδο 4/8 – 22/8, από τα γραφεία της έδρας (Λυγιάς Ναυπάκτου, τηλ. 26340 27757) και του υποκαταστήματος της εταιρείας (Αγ. Γεωργίου 40, 2ος όροφος, Πεύκη Αττ., τηλ. 210-6140430) Για την είσπραξη του μερίσματος οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται μαζί με τη «Βεβαίωση Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών» που θα παραλαμβάνουν από τους χειριστές τους (Χρηματιστηριακές Εταιρείες ή Τράπεζες) ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, να φέρουν την Αστυνομική τους Ταυτότητα και να δηλώνουν τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και την αρμόδια ΔΟΥ. Η πληρωμή του μερίσματος σε τρίτο πρόσωπο θα γίνεται με την προσκόμιση της «Βεβαίωσης Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών» και εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα προαναφερόμενα στοιχεία. Πεύκη Αττικής, 26 Ιουνίου 2003 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ