ΛΗΞΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε εφαρμογή της §10 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι στις 14.11.2003 έληξε η προθεσμία αγοράς ιδίων μετοχών της που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 14.11.2002. Ο συνολικός αριθμός μετοχών που αγοράσθηκαν (κατά τη δωδεκάμηνη διάρκεια ισχύος της απόφασης) και κατέχει η εταιρεία σήμερα ανέρχεται σε 18.720, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,1626% του συνόλου των μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης 1,68 ευρώ. ΑΘΗΝΑ, 17.11.2003 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ