Αγορά Ιδίων Μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ‘ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.’ ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 5.1.2004 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η οποία έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και της από 6.1.2004 σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρία θα προβαίνει σε αγορά δικών της μετοχών μέσω του Χ.Α., από 19/01/2004 έως 5/01/2005, μέχρι του συνολικού αριθμού των 556.785 μετοχών κατ΄ ανώτατο όριο, που αποτελεί, μαζί με τις 18.720 μετοχές που έχουν ήδη αποκτηθεί (από 2.1.2003 έως 14.11.2003), το 5% του συνόλου των μετοχών της, σε εύρος τιμών από 1,50 ευρώ (κατώτατη τιμή) έως 5,00 ευρώ (ανώτατη τιμή) για κάθε μετοχή. Πεύκη Αττικής, 6/1/2004 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ