Έναρξη δαιπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική τους αξία

Ανακοινώνεται από την εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23.06.2005 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 805.707,14 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) ποσού 803.437,74 Ευρώ από την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων βάσει των νόμων 2065/1992 και 3229/2004, β) ποσού 2.269,40 Ευρώ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,69 Ευρώ σε 0,76 Ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 8.747.677,52 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.510.102 (κοινές/ανώνυμες) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,76 Ευρώ. To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-8479/30.06.2005 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 14/07/2005 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 20/07/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,76 Ευρώ ανά μετοχή. ΑΘΗΝΑ, 15/07/2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ