ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30.06.2005

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 - 30/06/2005 Η εταιρία “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της 30 Ιουνίου 2005 επαναδημοσίευονται ορθώς σήμερα (18/10/2005) στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ. Οι λόγοι της επαναδημοσίευσης αφορούν σε αναστροφή των προσήμων στα κονδύλια του πίνακα ταμιακών ροών, για την καλύτερη κατανόηση τους από το επενδυτικό κοινό και για την ομοιόμορφη απεικόνιση τους με τους λοιπούς πίνακες. Έγινε επίσης διόρθωση στο κονδύλι : «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» του πίνακα ταμιακών ροών εταιρίας και ομίλου τα οποία διαμορφώνονται ως εξής : «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» ΟΜΙΛΟΣ: 1.1.– 30.6.2005 : 639.491,07 από –1.825.101,77 1.1.– 30.6.2004 : -262.388,11 από –2.427.357,59 και «Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)» ΕΤΑΙΡΙΑ: 1.1. – 30.6.2005 : 573.677,28 από 603.861,96 1.1.– 30.6.2005 : -134.069,14 από 1.161.764,78 Η παραπάνω αλλαγή σε συνδυασμό με τις αναστροφές των προσήμων έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή των κονδυλίων του «Συνόλου εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες» ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ : 1.1.- 30 6.2005 : 1.847.695,42 από –3.033.306,12 1.1.– 30.6.2004 : 1.953.932,58 από – 4.643.678,28 ΕΤΑΙΡΙΑ : 1.1. – 30.6.2005 : 628.571,97 από 548.967,27 1.1.– 30.6.2004 : 763.527,02 από 264.168,62 Οι διορθώσεις δεν μεταβάλλουν το σύνολο της «καθαρής αύξησης/(μείωσης) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου» και δεν είχαν καμία επίδραση στα τελικά αποτελέσματα. Επίσης, στις αναλυτικές σημειώσεις των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και του ομίλου που έχουν δημοσιευτεί στο site της εταιρίας έγινε απάλειψη αρνητικών προσήμων στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Παθητικό) και αναστροφή προσήμων στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, για την ομοιόμορφη απεικόνιση τους με τα δημοσιευμένα συνοπτικά στοιχεία. Σας γνωρίζουμε ότι τα αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρίας και του ομίλου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση: www.nafpaktos-yarns.gr.