ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 10/11/2005 απόφασή του και σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920, θα προβεί στην πώληση των 18.720 ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν σε εφαρμογή της από 14.11.2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η πώληση του συνόλου των 18.720 ως άνω ιδίων μετοχών θα διενεργηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα από 14.11.2005 έως και 31.12.2005. Ως κατώτατη τιμή πώλησης ορίστηκε το ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 10/11/2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ