ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των 18.720 ιδίων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 10 Νοεμβρίου 2005 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η μέση τιμή πώλησης των παραπάνω μετοχών ανήλθε σε 0,74 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η κατώτερη τιμή πώλησης που είχε ορισθεί ήταν 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρία κατέχει πλέον 39.710 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,345% του μετοχικού της κεφαλαίου.