ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με βάση το Νέο Κανονισμό του Χ.Α. η εταιρία ανακοινώνει ότι έγινε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1999 – 2004 ο οποίος ολοκληρώθηκε τον μήνα Οκτώβριο 2005. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φορολογικές διαφορές ποσού € 301.745,78 οι οποίες θα καταβληθούν σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2005. Τα ποσά των φορολογικών διαφορών αναλύονται ως εξής : Φ.Μ.Α.Π. : € 31.736,78 Φόρος υπεραξίας ακινήτων : € 9.580,00 Πρόστιμο Κ.Β.Σ. : € 59,00 Φόρος εισοδήματος : € 260.370,00 Σύνολο: € 301.745,78