ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» απορροφά τη θυγατρική της «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της οποίας κατέχει το 100% των μετοχών της. Η Σύμβαση Συγχώνευσης υπεγράφη την 3η Οκτωβρίου 2007, εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρίας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» την 5η Οκτωβρίου 2007 και της εταιρίας «ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 4η Οκτωβρίου 2007 και περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στην οικονομική εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 07.11.2007.Δεν απαιτείται έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση ούτε εκτίμηση της περιουσίας της απορροφούμενης σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθρο 78 παρ. 2.
Η απορρόφηση της ΒΙΟΠΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφούμενη) από την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» (απορροφώσα) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 2 και 78 ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 και με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-9-07 ( περίοδος 01.01-30.09.2007). Κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης που θα περιβληθεί τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα συντελεσθεί και τυπικά η μεταβίβαση του συνόλου της εταιρικής περιουσίας της απορροφούμενης προς την απορροφώσα. Η απορροφούμενη εταιρία έχει καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ευρώ (811.400) διαιρούμενο σε 811.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη και η απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης. Η απορροφώσα ανώνυμη εταιρία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών επειδή η αξίωση για την έκδοση αποσβέννυται λόγω συγχύσεως, αφού η απορροφώσα εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης.
Οι μέτοχοι της απορροφώσας μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα να προσέλθουν στην έδρα της απορροφούμενης για να λάβουν γνώση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ των τριών (3) τελευταίων χρήσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και των προσωρινών ισολογισμών της 30.09.2007.