Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

,ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρία ¨ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Εµ ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κος Πολύχρονος Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος της εταιρίας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 15 Δεκεμβρίου 2010 σε πώληση 250.000 μετοχών της µΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Εµ συνολικής αξίας 100.000,00 ευρώ. Για τη παραπάνω συναλλαγή υποβλήθηκε το σχετικό έντυπο ΤR-1. Με βάσει τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9,14 και 21) και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνεται ότι το ανωτέρω πρόσωπο της εταιρίας, κατέχει την 15/12/2010 423.218 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έναντι ποσοστού 5,85% που κατείχε.