Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26/06/2003

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και μετά από σχετική απόφασή του, τους μετόχους της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2002-31/12/2002) έπειτα από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (1/1/2002-31/12/2002) μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2002 και καταβολή στους μετόχους μερίσματος € 0,12 ανά μετοχή Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαλλαγή του μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2002. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. Κύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην πλήρωση κενών θέσεων συμβούλων με την εκλογή νέων μελών του. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα (ολοκλήρωση έως 30.6.2002 της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω του Χ.Α.Α., αγορές από την εταιρεία δικών της μετοχών, κ.α.) Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους, αν αυτές δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 12 Μαϊου 2003 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ