Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 26/06/03

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανακοινώνεται ότι από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 26/6/2003, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα : 1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 2002 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. 2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2002 και η καταβολή μερίσματος 0,12 ευρώ/ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. στις 26/6/2003. 3. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2002. 4. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2002. 5. Η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσεως 2003 . 6. Η κύρωση απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην πλήρωση κενών θέσεων συμβούλων με την εκλογή δύο νέων μελών του, η σύνθεση του οποίου από 7/1/2003 έχει ως εξής : Α΄Εκτελεστικά μέλη : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Πρόεδρος), ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ (Αντιπρόεδρος), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος), ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Δ/νων Σύμβουλος), ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Σύμβουλος) και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ (Σύμβουλος), Β΄Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 7. Η κύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε. Για την Εταιρεία Πολύχρονος Βασίλειος Πρόεδρος Δ.Σ.