Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 5.1.2004

Αποφάσεις της από 05/01/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 05/01/2004 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία : 1.Εγκρίθηκε η αγορά από την εταιρία στο επόμενο δωδεκάμηνο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, δικών της μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού των 556.785 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, που αποτελεί, μαζί με τις 18.720 μετοχές που έχουν ήδη αποκτηθεί σε εκτέλεση της από 14.11.2002 Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, το 5% των μετοχών της, σε εύρος τιμών από € 1,5 (κατώτατη τιμή) έως € 5,00 (ανώτατη τιμή). 2.Ανακοινώθηκε στους μετόχους ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, κατά το διάστημα από 2.1.2003 έως 14.11.2003 σε εφαρμογή της από 14.11.2002 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 5/1/2004 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ