ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24.06.2004

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 24η Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,48% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (7.652.081 ψήφοι). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2003, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Θέματα 1ο και 2ο). 2. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της χρήσης 2003 σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και η καταβολή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 24η Ιουνίου 2004. Από την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2004 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος (Θέμα 3ο). 3.Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2003 (Θέμα 4ο). 4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2003 (Θέμα 5ο). 5. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τους ελέγχους της χρήσης 2004 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους (Θέμα 6ο). 6.Εγκρίθηκε η κατά 64,5% συμμετοχή της εταιρείας (58.050 ευρώ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε.. Η καταβολή του ποσού της συμμετοχής στην αύξηση θα ολοκληρωθεί έως 30/9/2004 το αργότερο (Θέμα 7ο). 7.Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους η εταιρία έχει αποκτήσει 35.740 ίδιες μετοχές κατά το διάστημα από 5.1.2004 έως σήμερα με μέση τιμή κτήσης € 1,5854 (ποσοστό 0,31% του μετοχικού κεφαλαίου). Συμπεριλαμβανομένου και των 18.720 ιδίων μετοχών που η εταιρία απέκτησε στην προηγούμενη χρήση, η εταιρία έχει σήμερα στην κατοχή της 54.460 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,47% του συνόλου των μετοχών της). (Θέμα 8ο) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ