ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 23.06.2005 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 23η Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 67,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (7.773.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2004, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών (Θέματα 1ο και 2ο). 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2004 (Θέμα 3ο). 3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2005 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 4ο). 4. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της χρήσης 2004 σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων και η καταβολή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 23η Ιουνίου 2005. Από την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του ως άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 11η Ιουλίου 2005 (Θέμα 5ο). 5. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2004 (Θέμα 6ο). 6. Επικυρώθηκε η από 1/03/2005 εκλογή ως συμβούλου του κ. Δημήτρη Λεβαντή, εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Χρήστου Πανταζή.(Θέμα 7ο) 7. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως κάτωθι : Α) Πολύχρονος Βασίλειος του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Β) Θεοφάνης Κούσουλας του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Γ) Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Δ) Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου, Εκτελεστικό μέλος Ε) Χρήστος Αγορίτσας του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος ΣΤ) Βασίλειος Ηλιόπουλος του Σωτηρίου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2010. (Θέμα 8ο) 8. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 805.707,14, με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσού € 803.437,74, και τη χρησιμοποίηση ποσού € 2.269,40 από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο», προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί η τιμή της μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 8.747.677,52 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,76 ευρώ η καθεμία από 0,69 ευρώ που ήταν πριν την αύξηση. (Θέμα 9ο) 9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και η ενσωμάτωση της τροποποίησης σε ενιαίο κείμενο (Θέμα 10ο) . 10. Αποφασίσθηκε η πώληση των 18.720 ιδίων μετοχών που η εταιρεία έχει αγοράσει με βάση την από 14.11.2002 Απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την πώληση.(Θέμα 11ο) 11. Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους η εταιρία απέκτησε 39.710 ίδιες μετοχές, κατά το διάστημα από 20.1.2004 έως 5.01.2005, με μέση τιμή κτήσης € 1,5708 (ποσοστό 0,31% του μετοχικού κεφαλαίου), σε εφαρμογή της από 5.01.2004 αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της.(Θέμα 12ο)