ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.06.2006 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 22η Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στην οποία παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 66,98 % του μετοχικού κεφαλαίου (7.708.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2005, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Για τη χρήσης 2005 η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους. (Θέμα 1ο). 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005(Θέμα 2ο). 3. Εκλέχθηκαν ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος. Κουτρουμάνης Γεώργιος (Α.Μ. ΣΟΕ 13611), και ως αναπληρωματικός ο κος Λυμπέρης Ανάγνος ( Α.Μ. ΣΟΕ 11241) από την εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2006 της εταιρίας και του Ομίλου και καθορίσθηκε η αμοιβή τους € 15.210 (Θέμα 3ο). 4. Εγκρίθηκε η διάθεση των 39.710 ιδίων μετοχών της και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει τη διανομή τους σε στελέχη της επιχείρησης κατά την κρίση του (Θέμα 4ο). 5. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 50.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα προβλεπόμενα κέρδη της χρήσης από 01/01/2006 έως 31/12/2006 (Θέμα 5ο).