ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 29-06-07 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 29η Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 66,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (7.708.571 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
  • Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2006, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι τα κέρδη της χρήσεως συμψηφίζουν μέρος ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και φόρου εισοδήματος της χρήσεως και δεν υπολείπεται ποσό προς διανομή για την δημιουργία αποθεματικών και την καταβολή μερισμάτων (Θέμα 1ο).
  • Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006(Θέμα 2ο).
  • Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2007 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).
  • Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 50.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2007 έως 31/12/2007 (Θέμα 4ο).