ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 22/12/2009 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 22η Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στο δικηγορικό γραφείο του κυρίου Θεοφάνη Κούσουλα, που βρίσκεται στην Αθήνα (Λυκαβητού 5) , μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε που θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166//93 καθώς και το υποβληθέν σχέδιο συγχώνευσης (Θέμα 1ο).
2. Αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση συνολικού ποσού € 1.686.727,55 που προέκυψε από αποθεματικό (€1.509.200) λόγω της ανωτέρω απορρόφησης και αποθεματικό (€ 77.527,55) λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Για λόγους στρογγυλοποίησης η ονομαστική αξία της μετοχής ορίσθηκε σε 0,90 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Έτσι από το ανωτέρω προς κεφαλαιοποίηση συνολικό ποσό των € 1.686.727,55, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίσθηκε το ποσό των € 1.611.414,28 και το υπολειπόμενο ποσό των € 75.313,27 άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου(Θέμα 2ο).
3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω απόφαση για κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 10.359.091,80 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 λεπτά του ευρώ εκάστη (Θέμα 3ο).
4. Αποφασίστηκε η συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με ένα ακόμη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κύριο Αντώνιο Καραβία (Θέμα 4ο).
5. Aποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ . Αντώνιος Καραβίας , Χρήστος Αγορίτσας και Βασίλειος Ηλιόπουλος (Θέμα 5ο).

Για την Εταιρεία

Πολύχρονος Δημήτριος Διευθύνων Σύμβουλος