ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15/03/2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στην έδρα της εταιρίας στην Ναύπακτο στον Λυγιά Ναυπάκτου (στα γραφεία της εταιρίας στο ισόγειο) , για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης για την απορρόφηση της εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.

2.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω απορροφήσεως και κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού

3.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.