ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 15/03/2010 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 15η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της εταιρίας μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166//93 καθώς και το υποβληθέν σχέδιο συγχώνευσης (Θέμα 1ο).
2. Αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση των ποσών 1.509.200 € και 177.927,55 € συνολικής αξίας 1.687.127,55 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Για λόγους στρογγυλοποιήσεως η ονομαστική αξία της μετοχής ορίζεται σε 0,90 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Από το προς κεφαλαιοποίηση ποσό 1.687.127,55 € για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται το ποσό 1.611.414,28 € και ποσό 75.713,27 € άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Το ποσό της αυξήσεως 1.611.414,28 € προέρχεται από την απορρόφηση της θυγατρικής κατά 1.496.313,26 € και από την κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού 115.101,02 €. Το υπολειπόμενο ποσό 75.713,27 € άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου εκ του οποίου ποσό 12.886,74 € προέρχεται από την απορρόφηση θυγατρικής και ποσό 62.826,53 € προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού. Με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.359.091,80 € διαιρούμενο σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης. (Θέμα 2ο).
3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω απόφαση για κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 10.359.091,80 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 λεπτά του ευρώ εκάστη (Θέμα 3ο). Για την ΕταιρείαΠολύχρονος Δημήτριος
Διευθύνων Σύμβουλος