ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 15/03/2010 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι την 15η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της εταιρίας μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

  1. Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε που θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166//93 καθώς και το υποβληθέν σχέδιο συγχώνευσης (Θέμα 1ο).
  2. Αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση ποσού 1.509.200 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Για λόγους στρογγυλοποιήσεως η ονομαστική αξία της μετοχής ορίζεται σε 0,89 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Από το προς κεφαλαιοποίηση ποσό 1.509.200 € για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται το ποσό 1.496.313,26 € και το υπολειπόμενο ποσό 12.886,74 € άγεται σε πίστωση ειδικού αποθεματικού για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Οι μετοχές της αποροφούμενης εταιρίας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως. Με την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.243.990,78 € διαιρούμενο σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,89 ευρώ εκάστης. (Θέμα 2ο).
  3. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την ανωτέρω απόφαση ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 10.243.990,78 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,89 λεπτά του ευρώ εκάστη (Θέμα 3ο).

Για την Εταιρεία

Πολύχρονος Βασίλειος

Πρόεδρος