ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-06-2010 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την  18η Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραβρέθηκαν στην έδρα της, στον Λυγιά Ναυπάκτου, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (8.265.688 επί συνόλου 11.510.102 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 2009, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γ.Σ διαπίστωσε ότι η εταιρία δεν πραγματοποίησε κέρδη και συνεπώς δεν υφίσταται λόγος καταβολής μερισμάτων (Θέμα 1ο).
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009 (Θέμα 2ο).
3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2010 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. (Θέμα 3ο).
4. Eκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για 5ετή θητεία, δηλαδή μέχρι 30/06/2015, αφού η θητεία του παλαιού λήγει στις 30/06/2010 αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη, που όλα τους συμμετείχαν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι: (Θέμα 4ο).

  • Bασίλειο Πολύχρονο του Γεωργίου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
  • Δημήτριο Πολύχρονο του Γεωργίου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
  • Αναστάσιο Πολύχρονο του Χρήστου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
  • Θεοφάνη Κούσουλα του Γεωργίου, Δικηγόρο, ως μη εκτελεστικό μέλος
  • Χρήστο Αγορίτσα του Ευαγγέλου, οικονομολόγο - Συνταξιούχο τραπεζικό, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
  • Βασίλειο Ηλιόπουλο του Σωτηρίου, τραπεζικό, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης εκλέχθηκε νέα επιτροπή ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 που αποτελείται από τα εξής μέλη του νέου Διοικητικού:

1. Θεοφάνη Κούσουλα του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
2. Χρήστο Αγορίτσα του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Βασίλειο Ηλιόπουλο του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

5. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών 65.000 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2010
6. Eνημερώθηκε η συνέλευση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας (Θέμα 6ο).

Για την Εταιρεία

Πολύχρονος Δημήτριος
Διευθύνων Σύμβουλος