Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση κατά τις δυο τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΕΤΟΧΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) ΕΠΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ της Γ.Σ. 17/11/2014

ΣΥΝΟΛΟ 100,00
Βασίλειος Πολύχρονος 33,25
Δημήτριος Πολύχρονος 28,08
Αικατερίνη Πολύχρονου 13,38
Αναστάσιος Πολύχρονος 1,24
Φωτεινή Πολύχρονου 1,04
Σύνολο 76,99
Επενδυτικό Κοινό 23,01