Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση κατά τις δυο τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΕΤΟΧΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) ΕΠΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ της Γ.Σ. 22/02/2018

ΣΥΝΟΛΟ 100,00
Βασίλειος Πολύχρονος 33,25
Δημήτριος Πολύχρονος 28,72
Αικατερίνη Πολύχρονου 13,38
Φωτεινή Πολύχρονου 1,04
Αναστάσιος Πολύχρονος 0,002
Σύνολο 76,39
Επενδυτικό Κοινό 23,61