Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εξέλιξη του προσωπικού στις εταιρείες κατά τα τελευταία χρόνια, ανά τομέα εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 31/12/201231/12/201331/12/2014
Σύνολο195073
Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου93860
Εκκοκκιστήρια Σοφάδων101112
Λοιπές111

Διοίκηση-Διεύθυνση

Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται από τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό της και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Την εποπτεία των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης ( Οικονομικό, Εμπορικό, Παραγωγής, Σχεδίαση κ.λ.π) κατέχουν στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη κατάρτιση.

Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008

Απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/06/2010 ήτοι :

  • Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, τραπεζικό, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Κιζλαρίδης του Χρήστου, μηχανικό κλωστοϋφαντουργό, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
  • Δημήτριο Λεβαντή του Αθανασίου, οικονομολόγο,  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος/