Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 31 Ιανουαρίου 2019 σε πώληση 10.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 6.200 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Αναστάσιος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 13 Απριλίου 2018 σε πώληση 30.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 16.500 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 22 Φεβρουαρίου 2018 σε αγορά 40.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 18.640 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο βάση του ν. 3340/2005, προέβη στις 13 Απριλίου 2018 σε αγορά 33.000 μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." συνολικής αξίας 18.291,95 ευρώ.

Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 ανακοινώνει ότι ο κος Δημήτριος Πολύχρονος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." υπέβαλε στην εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το από 26-2-2018 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν μεταβολές του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφων και του κεφαλάιου που κατέχει σε αυτήν, ως εξής : αριθμός μετοχών που κατέχει την ημέρα της μεταβολής ο εν λόγω μέτοχος ανέρχεται σε 3.272.564 (δικαιώματα ψήφου 3.272.564) ήτοι ποσοστό 28,43% του κεφαλαίου. Οι μεταβολές που προέκυψαν αναφέρονται στην μεταβολή άνω του 3% που προέκυψε λόγω αγοράς 40.000 μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 18.640 στις 22 Φεβρουαρίου 2018.